KOSZYK JEST
PUSTY

503664334

biuro@skupsoftu.pl

Regulamin

Regulamin Sprzedaży oraz Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość poprzez Sklep Internetowy SkupSoftu.sellingo.pl.

WAŻNE DANE:

Adres sklepu stacjonarnego/Punktu Odbiorów Osobistych:

Sklep SkupSoftu.pl Programy Tusze Tonery
ul. Marszałkowska 138
00-004 Warszawa
http://skupsoftu.pl/sklep

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.

Powyższy adres jest JEDYNYM POPRAWNYM ADRESEM do wysyłania jakichkolwiek oświadczeń, reklamacji i wszelkiej innej korespondencji!

Podstawowy adres mailowy do przesyłania wszelkich pytań i oświadczeń to: biuro@skupsoftu.pl

Chcesz zadzwonić?

W sprawie OPROGRAMOWANIA i WSZELKICH AKCESORIÓW - tel. 503664334
W sprawie TUSZY i TONERÓW - tel. 694858803

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Regulamin Sklepu Internetowego SkupSoftu.sellingo.pl jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep Internetowy, którego Właścicielem i Operatorem Serwisu jest USED SOFT Tomasz Albrant z siedzibą w Warszawie, ul. Kwitnąca 8/13, 01-926 Warszawa, wpisaną do Rejestru Ministra Gospodarki CEIDG, posługującą się numerem NIP 1181842535 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę oraz jej Dostawców sprzedaży.
1.2. Właściciel Sklepu Internetowego informuje, że przy realizacji części zamówień korzysta z usług Dostawców.
1.3. Umowa sprzedaży zawierana jest z Dostawcą, Dostawcami i/lub Właścielem Sklepu Internetowego.
1.4. Dostawca oferuje produkty w przypisanych mu kategoriach wymienionych w Regulaminie, a w przypadku braku takiej informacji należy za dostawcę przyjąć Właściciela Sklepu Internetowego.
1.5. Zamówienie złożone przez Sklep Internetowy u Dostawcy i/lub Właściciela Sklepu Internetowego jest realizowane przez Dostawcę/Właściciela Sklepu i to Dostawca/Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność za realizację takiego zamówienia. W przypadku zamówienia przedmiotów od różnych Dostawców, zamówienie jest realizowane przez każdego z Dostawców i/lub Właściciela Sklepu odrębnie w zakresie w którym zamówienie go dotyczy. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań by działania Dostawcy i Sklepu Internetowego zostały tak przeprowadzone by zamówienie zostało zrealizowane jednocześnie i w całości.
1.6. W przypadku złożenia zamówienia od różnych Dostawców i/lub Właściciela Sklepu Internetowego każdy z nich zafakturuje odrębnie swoją część zamówienia, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami sprzedaży.
1.7. Dostawcą przedmiotów dotyczących zamówień w Kategorii "Tusze" oraz w Kategorii "Tonery" oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych do drukarek jest firma MICOM MICHAŁ BOGUSŁAWSKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sadowa 4 lok. 59, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Ministra Gospodarki CEIDG, posługująca się numerem NIP 5291659633.
1.8. Dostawcą w pozostałych dostępnych w sklepie Kategoriach jest Właściciel Sklepu Internetowego.
1.9. Klient może składać wszelkie oświadczenia drogą internetową na adres mailowy biuro@skupsoftu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sklep SkupSoftu.pl, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa.
1.10. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w Sklepie Internetowym SkupSoftu.sellingo.pl, zwanym dalej Klientem, a Dostawcą/Dostawcami, zwanymi dalej Sprzedawcą/Sprzedawcami.
1.11. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złoży zamówienie korzystając ze Sklepu Internetowego. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
1.12. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez SkupSoftu.sellingo.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

2. Przedmiot Sprzedaży

2.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty dostępne na stronie WWW Sklepu Internetowego SkupSoftu.sellingo.pl.
2.2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów używanych i wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
2.3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 556(1) – 556(3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).    
2.4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
2.5. Dostawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego.
2.6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
    a) przelewem, przed dostawą towaru, na rachunek bankowy Dostawcy (przedpłata),
    b) poprzez płatności elektroniczne (Przelewy24.pl),
    c) kartą płatniczą/kredytową on-line (Przelewy24.pl),
    d) gotówką lub kartą płatniczą/kredytową przy odbiorze osobistym w Sklepie Stacjonarnym,
    e) za pobraniem.
2.6.1. Operatorem kart płatniczych on-line jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
2.7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Dostawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
2.8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Dostawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
2.9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
2.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
2.11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
2.12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres Sklep SkupSoftu.pl, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa lub elektronicznie na adres biuro@skupsoftu.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Dostawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

3. Sprzedaż treści cyfrowych

3.1. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).
3.3. W umowach o dostarczanie treści cyfrowych Dostawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Dostawca nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.
3.4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
3.5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, Dostawca odpowiada wyłącznie za wady nośnika. Dostawca nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.
3.6. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, Dostawca odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika. Dostawca nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Odpowiada za nie licencjodawca.
3.7. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
3.8. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.
3.9. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3.10. Treści niematerialne, jak licencje programów komputerowych, nie są przedmiotem ochrony ustawy o prawa konsumenta. Odstąpienie od takiej umowy nie przysługuje.

4. Składanie zamówień

4.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać poprzez stronę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy zapoznać się i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
4.2. Klient ma możliwość zarejestrowania swojego konta użytkownika pod adresem SkupSoftu.sellingo.pl/rejestracja by ułatwić sobie ponowny proces zakupowy.
4.3. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
    a) dokonywania zakupów w sklepie internetowym,
    b) podgląd złożonych zamówień,
    c) jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
    d) jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
    e) opiniowania przedmiotów,
4.4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
4.5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sklepu Internetowego i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
4.6. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
    a) realizacji umowy przez Dostawców,
    b) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
4.7. Klient musi zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży Sklepu Internetowego oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach (tzw. newsletter).
4.8. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej z Dostawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.9. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiomy drogą mailową przed wejściem w życie zmian. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z Serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z Serwisu.
4.10. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
4.11. W celu zakupu produktów w Sklepie Internetowym należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
4.12. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
4.13. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

5. Dostawa

5.1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub do paczkomatów firmy InPost we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-punkt-inpost).
5.3. Klient może odebrać zamówiony towar w Sklepie Stacjonarnym mieszącym się w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 138 (dokładniejsza mapa dojazdu na stronie http://skupsoftu.pl/sklep).
5.4. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie SkupSoftu.sellingo.pl/dostawa.
5.5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych, przy czym czas od zamówienia do wysyłki nie powinien przekroczyć najdłuższego czasu dostawy wskazanego na stronach zamówionych przedmiotów.
5.6. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
5.7. Sprzedający może uchylić się od skutków umowy, jeśli umowa obarczona jest błędem i Sprzedający podniesie ten argument anulując zamówienie Klienta, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
5.8. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem jakiejkolwiek firmy spedycyjnej to odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
5.9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem mailowym biuro@skupsoftu.pl oraz w terminie określonym w regulaminie przewoźnika bezpośrednio w firmie spedycyjnej.
5.10. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem biuro@skupsoftu.pl oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą spedycyjną.
5.11. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego InPost sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
5.12. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego InPost sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:
    a) wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu InPost,
    b) umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,
    c) zgłoszenie tego faktu pod adres biuro@skupsoftu.pl w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki, a także do InPost sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
5.13. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy InPost, w celu sporządzenia protokołu szkody, a także zgłosić na adres biuro@skupsoftu.pl w ciągu 24 godzin od odebrania towaru.
5.14. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, a także z powodu wyboru towarów od różnych Dostawców, Operator Serwisu może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

6.1. Konsument, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
6.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sklep SkupSoftu.pl, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa. Sklep Internetowy umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres biuro@skupsoftu.pl.
6.3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
6.4. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
6.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
    a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
    b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    d) zawartej w drodze aukcji publicznej;
    e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.7. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
6.8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
6.9. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
6.10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.11. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Sklep Internetowy SkupSoftu.sellingo.pl informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

7. Reklamacje

7.1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży, przysługuje prawo do reklamacji.
7.2. W przypadku wystąpienia problemów z produktem należy skontaktować się z Dostawcą telefonicznie lub drogą mailową. Kontakt do odpowiedniego działu jest dostępny na stronie http://skupsoftu.sellingo.pl/kontakt
7.3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Dostawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
7.4. Reklamowany towar należy dostarczyć pod adres Sklep SkupSoftu.pl, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa.
7.5. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu zakupu. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego jej zaadresowania.
7.6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje informację z wynikiem ekspertyzy serwisowej.
7.7. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Dostawcy lub w sposób wcześniej uzgodniony z Dostawcą.
7.8. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Dostawcy naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
7.9. Niektóre produkty oferowane przez Dostawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłączają, ani nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
7.10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
7.11. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ostatnia aktualizacja - Administrator - 2018-05-08 15:50 - dodano informację o operatorze kart płatniczych

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl