KOSZYK JEST
PUSTY

503664334

biuro@skupsoftu.pl

Reklamacje

7. Reklamacje

7.1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży, przysługuje prawo do reklamacji.
7.2. W przypadku wystąpienia problemów z produktem należy skontaktować się z Dostawcą telefonicznie lub drogą mailową. Kontakt do odpowiedniego działu jest dostępny na stronie http://skupsoftu.sellingo.pl/kontakt
7.3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Dostawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
7.4. Reklamowany towar należy dostarczyć pod adres Sklep SkupSoftu.pl, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa.
7.5. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu zakupu. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego jej zaadresowania.
7.6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje informację z wynikiem ekspertyzy serwisowej.
7.7. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Dostawcy lub w sposób wcześniej uzgodniony z Dostawcą.
7.8. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Dostawcy naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
7.9. Niektóre produkty oferowane przez Dostawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłączają, ani nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
7.10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
7.11. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl